Visie

Onze visie ontwikkelen we door voor alle domeinen van het INK- managementmodel een visie te formuleren. Alle visies samen leveren het volgende motto op: 

Wij werken vanuit een professionele en opbrengstgerichte cultuur aan de unieke mogelijkheden van onze leerlingen.


Wij zijn eigentijds.

De Meentschool biedt gespecialiseerd onderwijs aan leerlingen van 4 tot 20 jaar met een verstandelijke beperking. Wij dagen leerlingen uit hun talent te ontwikkelen in een veilige omgeving. Ons professionele team stimuleert leerlingen zelfstandig te functioneren en begeleidt hen naar een zo volwaardig en zelfstandig mogelijk leven. Wij werken hiertoe met gedetailleerde ontwikkelingsperspectieven en uitstroomprofielen voor leerlingen. Wij schatten hun kansen realistisch in en hebben hoge verwachtingen van onze leerlingen. Daarnaast besteden we aandacht aan het omgaan met internet, e-mail en sociale media, omdat we het belangrijk vinden dat onze leerlingen niet buiten de boot vallen enerzijds en anderzijds hun grenzen leren kennen. Ook besteden we extra aandacht aan de gezondheid van leerlingen. We zorgen voor genoeg beweging en we vragen ouders om hun leerlingen fruit mee te geven en melk of karnemelk. Wij vernieuwen onszelf door steeds kritisch te bekijken in hoeverre we in onze missie slagen.


Wij werken integraal en cyclisch.

Teamleden kunnen actief participeren in actieteams die middels actieplannen werken aan de verhoging van de kwaliteit van ons onderwijs.


Wij staan voor participatie.

Het pedagogisch klimaat op onze school is een klimaat waarin motivatie, zelfvertrouwen en weerbaarheid van de leerlingen groeit. Wij richten ons er in de eerste plaats op iedere leerling zelfredzaamheid, sociale redzaamheid en zelfstandigheid bij te brengen. Onze lessen zijn altijd duidelijk gepland en opgebouwd volgens de meest werkzame formule: het directe activerende instructiemodel (DIM). Wij gebruiken hierbij ondersteuning door multimedia en picto’s en we differentiëren hierbij aantoonbaar naar maximaal drie niveaus van instructie. We werken met concrete uitstroomprofielen (vooruitlopend op nieuwe wet- en regelgeving). Wij streven er als school naar dat onze leerlingen uiteindelijk hun plekje vinden in onze maatschappij. Wij hebben als school uitstekende (vaak) persoonlijke contacten met het regionale bedrijfsleven en naburige werk-, woon- en vrijetijdsinstanties. Daar investeren we in. Omdat we klein zijn, kennen we onze leerlingen. Op deze manier zijn we erg goed in staat om onze leerlingen aan goede stageplekken én aan goede dagbesteding of zelfs aan regulier betaald werk te helpen. Zo zorgen we binnen de wettelijke mogelijkheden voor een zo goed mogelijke overgang tussen school en werk.


Wij durven onszelf te profileren.

We zoeken actief de publiciteit en zorgen dat onze website rijk gevuld is met actueel nieuws. De voornaamste redenen om dit te doen zijn: het zorgen voor betrokkenheid van ouders bij school, de drempel naar onze school verlagen en laten zien wat onze leerlingen in hun mars hebben. Ook voor onszelf is het prettig als dit buiten de school opgemerkt wordt. We zijn trots op onze school en onze leerlingen. We bereiken onze doelen en dat tonen we.
We publiceren jaarlijks minstens twee artikelen waarin onze school positief in de aandacht komt. Een voorbeeld hiervan is ons jaarlijks kunstproject.

De visie van de school is gebaseerd op de drie mogelijke uitstroomprofielen:

- Dag Activiteiten Centrum.
- Centrum Voor Dagbesteding.
- Sociale Werkplaats/ vrije bedrijf.

Dit wordt gekoppeld aan de doelstelling, die gericht is op de optimalisering van de (sociale) redzaamheid met accent op werken, wonen en vrije tijdbesteding. Het werken met uitstroomprofielen heeft consequenties voor de inrichting van het onderwijs en het maken van keuzes voor individuele leerlingen. Leren is terug te zien in ons schoolgebouw. Het gebouw is uitdagend ingericht en stimuleert tot doen. Waar mogelijk worden concrete leefsituaties in onze school nagebouwd, daarnaast gebruikt de Meentschool haar omgeving om leerlingen in de werkelijke wereld te laten werken en leren. Er zijn mogelijkheden van leerwerkplekken buiten school, waar onze leerlingen kunnen wennen en leren te werken. We stimuleren onze leerlingen zoveel mogelijk en we hebben hoge verwachtingen van onze leerlingen. We geloven dat met tijdige en volledige ondersteuning (zowel pedagogisch als didactisch) veel bereikt kan worden. Onze pedagogische benadering is gericht op de behoefte aan veiligheid, autonomie en het ontwikkelen van zelfvertrouwen. In onze didactische benadering zijn we gericht op het geven van effectief onderwijs, instructies worden volgens het directe instructiemodel gegeven, leerlingen die extra instructie nodig hebben krijgen dat. Het onderwijs wordt afgestemd op de mogelijkheden van onze leerlingen. De lestijd wordt efficiënt gebruikt.

Op onze school worden leerlingen ingedeeld op basis van hun ontwikkelingsperspectief. Dit gebeurt op basis van leeftijd, ontwikkelingsniveau, sociaal-emotionele ontwikkeling en praktische vaardigheden. Voor de leerkracht vormt het ontwikkelingsperspectief een belangrijk instrument om zijn onderwijs in te richten, want het is een instrument om de ontwikkelingsmogelijkheden van de leerling vast te stellen en te bepalen welke zorg de leerling nodig heeft om het maximaal haalbare te realiseren. Daarmee biedt het de leerkracht een handvat om het onderwijs planmatig en opbrengstgericht vorm te geven.
Missie. Voorbereiding op arbeid, in welke vorm dan ook is dientengevolge één van de pijlers van ons onderwijs. Ons onderwijs is gericht op praktijkleren. Hiermee bedoelen we alle vormen van leren, die de leerling rechtstreeks voorbereidt op het toepassen van vaardigheden in de beroepensfeer en de huiselijke sfeer.

(V)SO de Meentschool

directeur: Alie Stuut

Grintweg 70

9675 HL Winschoten

0597-208002

a.stuut@sooog.nl