Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad. (MR)

Bij een school zijn diverse partijen betrokken; het personeel werkt er, leerlingen krijgen er les, ouders  willen dat hun kind goed onderwijs krijgt en het bestuur waar de school onder valt.

De MR van de Meentschool bestaat uit zes personen;

  • Drie personeelsleden (de personeelsgeleding). Dit zijn Sylvie Gaal (penningmeester), Tracy Hulshof (secretariaat) en Imca Heijenga.
  • Drie ouders (de oudergeleding). Dit zijn Marijje Smit (voorzitter), Janet Bolhuis (vice voorzitter) en Wendy Smith. 


Via de medezeggenschapsraad kunnen personeelsleden en ouders meedenken, meepraten en meebeslissen over belangrijke zaken die op school spelen. Zo kunnen ze invloed uitoefenen op het beleid van de school.

Ongeveer eens per 6 weken komt de medezeggenschapsraad bij elkaar. Bij dit overleg is altijd iemand van het managementteam (MT) aanwezig in het begin van de vergadering. Er wordt dan gesproken over de besteding van geld, de kwaliteit van het onderwijs, het vaststellen van vakanties en vrije dagen, de wijze waarop ouders meehelpen op school enz. Na de mededelingen van het MT  en eventueel antwoord op vragen vanuit de MR vertrekt dit MT lid, waarna de MR alleen verder vergadert. 

Ook organiseert de MR eens per jaar een ouderavond binnen een thema. Hierbij wordt gekeken naar waar ouders behoefte aan hebben. Vorig schooljaar is er bijvoorbeeld gesproken over sociale media en internet.

Voor sommige zaken heeft de MR adviesrecht: de MR geeft dan een advies wat opgevolgd kan worden, maar dat hoeft niet. Over andere zaken heeft de MR instemmingsrecht: in dat geval moet de MR akkoord gaan met de plannen, anders kunnen ze niet doorgaan. Deze rechten zijn vastgelegd in de WMS, de Wet Medezeggenschap op Scholen.

De MR legt ieder jaar de aandachtspunten en plannen voor het komende schooljaar vast in een jaarplan, welke u evenals de  notulen van de vergaderingen  op kunt  vragen via het emailadres van de MR, mr-meentschool@sooog.nl.

Mocht u een klacht, een vraag of opmerking  over schoolzaken willen voorleggen aan de MR dan kan dat. U kunt dan een van de MR-leden daarop  aanspreken of een mail sturen naar mr-meentschool@sooog.nl.


Jaarverslag 2015-2016 (PDF)
MR folder (PDF)

(V)SO de Meentschool

 Schoolcoördinator                : Wilma Heetland

 

 

Grintweg 70

9675 HL Winschoten

0597-208002

meentschool@sooog.nl