Schoolondersteuningsprofiel

Passend onderwijs en de daarbij horende zorgplicht vraagt van scholen dat ze zich helder en transparant positioneren en aangeven welke ondersteuning ze kunnen bieden aan leerlingen. Het schoolondersteuningsprofiel (SOP) beschrijft specifiek de diverse aspecten van de ondersteuningsstructuur in de begeleiding van leerlingen en heeft een doorlooptijd van 4 jaar. Het document  is een verplichting vanuit het wettelijk traject rond Passend Onderwijs. Gezien de voortdurende ontwikkelingen op het gebied van de leerlingenbegeleiding en conform de afspraken in de SWV’en wordt het profiel jaarlijks geactualiseerd (einde elk schooljaar) en gepubliceerd en om de 4 jaar opnieuw vastgesteld. Mede op basis van de schoolondersteuningsprofielen van de aangesloten scholen stellen de samenwerkingsverbanden waar de school toe behoort om de 4 jaar een ondersteuningsplan vast.

Het SOP is een verantwoordings- en planningsdocument voor intern en extern gebruik. Daarom heeft het SOP een eigen pagina op de website.

Het bevat een beschrijving van de huidige situatie van de basisondersteuning en de extra ondersteuningsmogelijkheden voor leerlingen en het formuleert aandachtspunten ter verbetering. Gerealiseerde doelstellingen en actuele ontwikkelingen worden steeds verwerkt in de volgende versie van het schoolondersteuningsprofiel. Tevens worden de grenzen aan de ondersteuning aangegeven, die onze school de leerlingen kan bieden.

In het SOP worden verschillende verwijzingen gemaakt naar websites van ketenpartners en protocollen en regelingen (blz. 57).
Het protocol sociale veiligheid en het document privacybeleid zijn in revisie en daarom nog niet opgenomen in de lijst.

SOP Meentschool (PDF)


In het SOP wordt verwezen naar websites van ketenpartners en naar documenten op de website. De verwijzingen naar de ketenpartners (blz 57 van het SOP) vindt u hieronder, de protocollen en beleidsdocumenten staan rechts.

Bijlagen SOP: Protocollen

Bijlagen SOP: Protocollen

A1   GGD

A2   GGZ

A3   Jeugdbescherming Noord

A4   Centrum voor jeugd en gezin

A5   Algemeen/Schoolmaatschappelijk werk

A6   MEE

A7   ACCARE

A8   Fysiotherapiepraktijk

A9   Leerplichtambtenaar

A10 Politie/jeugdagent

A11 Regionale verwijsindex Zorg voor jeugd

A12 Veilig Thuis

A13 Raad voor de kinderbescherming

A14 NOVO

A15 De Zijlen

A16 REIK 


B2 Pestprotocol de Meentschool (PDF)
B3 Protocol medicijnverstrekking (PDF)
B4 Meldcode (PDF)
B5 Protocol overlijden en rouwverwerking (PDF)
B6 Klachtenregeling (PDF)
B8 Gedragscode SOOOG (PDF)
B9 Regeling toelating van leerlingen SOOOG (PDF)
B10 Protocol time-out, schorsing en verwijdering (PDF)
B11 Protocol CVB (PDF)
B12 Protocol Fysiotherapie (PDF)

 

(V)SO de Meentschool

directeur: Alie Stuut

Grintweg 70

9675 HL Winschoten

0597-208002

a.stuut@sooog.nl