Het ontwikkelingsperspectief van uw kind, zo brengen we dit in beeld!


Wat is een ontwikkelingsperspectief?

Dit is een inschatting van de ontwikkelingsmogelijkheden van uw zoon/dochter voor een langere periode, tot einde SO of einde VSO. De Commissie van Begeleiding van school stelt dit vast.

Met het ontwikkelingsperspectief brengen we in beeld wat we van uw kind verwachten ten aanzien van zijn/haar ontwikkeling, zodat we hem/haar het juiste onderwijsaanbod kunnen aanbieden.

Het draagt er toe bij dat de klassenleiding gericht kan werken met uw zoon/dochter. Opbrengstgericht werken noemen we dit.


Hoe brengt de school het ontwikkelingsperspectief in beeld?

Stap 1: het instroomprofiel wordt ingevuld

Als uw zoon/dochter bij ons op school komt wordt het instroomprofiel bepaald op basis van de dossiergegevens en op basis van de huidige mogelijkheden van uw zoon/dochter. We brengen de bevorderende en belemmerende factoren voor de ontwikkeling van uw kind in beeld. Er wordt een algemeen beeld geschreven, het zogenaamde integratief beeld.

Dit integratief beeld vindt u terug in het ‘Ontwikkelingsperspectief’ van uw zoon/dochter.

Stap 2: het uitstroomprofiel wordt vastgesteld

De school kijkt naar een aantal belangrijke vakgebieden en stelt vast wat uw kind kan aan het einde SO of einde VSO.

Deze vakgebieden zijn: sociale en emotionele ontwikkeling, taal en communicatie, praktische redzaamheid, leren leren, zintuiglijke en motorische ontwikkeling, rekenen.

Het ontwikkelingsperspectief kan per vakgebied verschillen. De verwachte uitstroombestemming naar vervolgonderwijs of werksituatie wordt aangegeven.

Stap 3: het basisarrangement

Vervolgens stellen we het basisarrangement voor uw zoon/dochter vast. We hebben 4 basisarrangementen. Voor ieder basisarrangement staan de te behalen doelen voor het SO en VSO beschreven. Op school is dit desgewenst in te zien.

Stap 5: Vaststellen van het ontwikkelingsperspectief

Als het ontwikkelingsperspectief is opgesteld wordt het met u besproken en na goedkeuring vastgesteld en ondertekend door ouders en school

Stap 5: het groepsplan

In het ‘ontwikkelingsperspectief’ van uw zoon/dochter ziet u welke uitstroombestemming en welk basisarrangement voor uw zoon/dochter vastgesteld is. Vervolgens staat er in de leerlingkenmerkenkaart en in het groepsplan welke aanvullende zorg er nodig is en aan welke doelen de komende periode gewerkt gaat worden. De doelen uit het groepsplan worden jaarlijks met u besproken en geëvalueerd. Dit gebeurt tijdens het oudergesprek aan het einde van het schooljaar.


Hoe vaak komt er een nieuw ontwikkelingsperspectief?

Uw zoon/dochter krijgt een ontwikkelingsperspectief kort nadat het op school komt. In de beginperiode is het soms lastig om het uitstroomprofiel goed vast te stellen. Op 8 jarige leeftijd willen we een goed beeld hebben van de mogelijkheden en dan bepalen we het definitieve uitstroomprofiel voor het SO voor uw zoon/dochter. Hetzelfde doen we in het VSO, bij binnenkomst in het VSO maken we een zo goed mogelijke inschatting, op 15 jarige leeftijd bepalen we het uitstroomprofiel definitief.

Is er dan geen wijziging meer mogelijk? Dat kan wel, als een leerling zich buiten verwachting goed ontwikkelt kan dat, of omgekeerd, als de ontwikkeling minder goed gaat dan verwacht. Dit zijn echter uitzonderingen, meestal hebben we al eerder een verandering gemerkt.


Ik heb een andere vraag!

Neem dan gerust contact op met de school, we helpen u graag verder!

(V)SO de Meentschool

directeur: Alie Stuut

Grintweg 70

9675 HL Winschoten

0597-208002

a.stuut@sooog.nl